Werkwijze

In het standaardgeval bieden we praktische ondersteuning in de thuissituatie (functie Begeleiding Individueel). Het is de bedoeling dat deze ondersteuningsbehoefte in de loop van de tijd minder wordt, omdat mensen beter in staat zullen zijn om zichzelf te redden en om beter mee te doen in onze samenleving (door o.a. organiseren van ondersteunende maatregelen als bewindvoering, schuldhulpverlening, toeleiden naar een zinvolle daginvulling, dagbesteding en/of werktrajecten, en de inzet van het eigen netwerk). We bieden in veel gevallen (tijdelijke) overbruggingszorg aan mensen die een indicatie voor verblijf hebben.

Deze laatste doelgroep heeft dus recht op het begeleid wonen in een zorginstelling (zorgzwaartepakket met bijvoorbeeld o.a. begeleiding, verblijf, dagbesteding en verzorging). In de praktijk is het echter zo dat veel van deze mensen reeds ervaring hebben met diverse instellingen. De begeleiding die doorgaans geboden wordt in een (zelfstandige) woonvorm, sluit niet altijd even goed aan bij de problematiek die mensen hebben. Op veel domeinen is de zorgzwaarte specialistischer dan de gemiddelde groepsbegeleider aankan. Denk aan domeinen als financiën & schuldenproblematiek, verslaving, opvoeding & jeugdzorg, agressie & probleemgedrag, foute vriendenkring, et cetera. Helaas is het zo dat deze overbruggingszorg vaak een langdurig karakter heeft, omdat mensen blijvende problemen op het gebied van hun sociale integratie zullen houden. Kenmerkend voor de beperkingen die wij ervaren zijn o.a. het zich niet kunnen inleven & verplaatsen in een ander, het niet kunnen nemen en dragen van verantwoordelijkheid, het niet erkennen van gezag & ons rechtssysteem en het niet of nauwelijks kunnen begrijpen van enkele basiswaarden van onze samenleving.

Er ontstaan steevast problemen, wanneer mensen moeite hebben met de wijze waarop we hier in Nederland onze samenleving hebben ingericht. Elk persoon die wij begeleiden, beschouwen we als burger met rechten & plichten. Wanneer iemand vanwege een functiebeperking en/of meerdere stoornissen niet in staat is om zijn plichten te begrijpen, te accepteren en/of uit te voeren, dan is er een fors probleem op het gebied van zijn of haar sociale integratie. Men krijgt vaak de beleving dat onze maatschappij zich aan hen opdringt, dat de politiek & het justitieel apparaat hun leven wil bepalen. Een veel gehoorde opvatting is dat mensen zich niet serieus genomen voelen en dat men zich genoodzaakt ziet om bepaalde daden te stellen. In deze gevallen is het van belang dat de ambulante begeleiding geboden wordt door goed opgeleide en getrainde vakmensen.

Naast de ambulante begeleiding bieden we op zeer kleine schaal zelf tijdelijke vormen van begeleid zelfstandig wonen. Denk aan het tijdelijk huisvesten en begeleiden van mensen met grote problemen op het gebied van hun sociale integratie. We werken hierbij vaak nauw samen met politie, andere hulpverlenende instanties en bewindvoerders. Het realiseren van huisvesting in combinatie met een duurzame 'stabiele' begroting, is in veel gevallen het begin van "het weer beter meedoen" in onze samenleving. In ons geval de gemeenschap Arnhem.

HerZorg    Tel. 026-4420802    info@herzorg.nl