Visie

Ieder mens heeft de wens & de wil om zelf vorm te geven aan zijn of haar eigen leven. En ieder mens dient door zijn of haar hulpverlener positief benaderd en bejegend te worden. Behoud van eigenheid, zelfbeschikking en zelf bepalen welke keuzes die je maakt ... daar gaat het om.

Mensbeeld:

Geen enkel mens ervaart duurzaam geluk, wanneer hij of zij: ... anderen kwetst, vernedert, mishandelt, letsel toebrengt of zelfs om het leven brengt ... kinderen verwaarloost, achterstelt, ondervoedt, vernedert, slaat of schopt of zelfs maar scholing, liefde & genegenheid onthoudt .. zich met criminele activiteiten bezighoudt, waaronder diefstal, oplichting, beroving, illegale handel of vernielingen pleegt ... schulden heeft, schulden maakt, openstaande nota's niet kan of zal voldoen, elke maand financieel niet rondkomt ... woning, huishouden, huisdieren, administratie en regelzaken dreigt te verwaarlozen ... enzovoort !

Wij zijn van mening dat veel van onze cliënten met een functiebeperking, die te maken hebben (gehad) met iets uit bovenstaande opsomming, hiervoor niet hebben gekozen. Veel situaties komen voort uit onmacht en/of onvermogen. Wanneer er zich problemen voordoen op het gebied van de sociale integratie dan uit zich dit vaak in enkele randverschijnselen; chaos, wanorde, vervuiling, vervreemding, criminaliteit, verslaving & sociale stoornissen (waaronder o.a. onverwerkte trauma's, psychoses en extreme achterdocht).

Geen enkele burger die mee wil doen in onze samenleving kiest ervoor om zijn geluk te verkwanselen. 

 

Hulpverlening en dan met name de individuele begeleiding in de thuissituatie is een vakmanschap. In ons aannamebeleid selecteren we hulpverleners die in staat zijn om snel aansluiting te vinden bij onze doelgroep. Wie je bent, wat je ervaringen zijn en wat je zegt doet er niet toe ... het gaat om de vaardigheden waardoor je in staat bent om je eigen normen en waarden opzij te zetten en je vak als hulpverlener in een eclectische stijl uit te kunnen voeren. Begeleiden is niet beheersen, maar geleiden. De regie kun je niet eisen, deze kun je niet door een verwijzer toegewezen krijgen ... regie word je gegund, deze krijg je door mandaat en je kunt je positie alleen afdwingen wanneer mensen je vertrouwen.

Ons beleid en onze begeleidingsstijl is afgestemd op het verkrijgen van een duurzame werkrelatie. In de coaching van personeel is er veel aandacht voor het probleemhouderschap & voor de persoonlijke ontwikkeling. Omdat we achter de schermen aandacht hebben voor de persoonlijke ontwikkeling van begeleiders, ontstaat er ruimte voor groei en professionele ontwikkeling. Het uitgangspunt van HerZorg is dat de ambulant begeleiders zich in de loop van de jaren zullen doorontwikkelen, zodat deze kennis, ervaring en vakmanschap kan worden overgedragen aan anderen en zelfs een volgende generatie. Stilstand is achteruitgang en met HerZorg willen we een bijdrage leveren; niet alleen aan het individu, maar ook aan onze Nederlandse samenleving in zijn totaliteit. Meer specifiek: we willen op lokaal gemeentelijk nivo, een bijdrage leveren aan het vraagstuk van de sociale integratie van alle burgers. En dan met name de burgers met een vastgestelde en/of vermeende functiebeperking, want daar ligt onze expertise.

De directie van HerZorg bestaat uit twee personen, die beide een jarenlange ervaring hebben zowel in de intramurale zorg, als in de extramurale begeleiding. Deze twee mannen hebben HerZorg begin 2009 opgericht en hanteren het volgende basisprincipe: we vinden het van groot belang dat wij als beleidmakers met beide benen op de 'werkgrond' blijven. We bieden allen nog actief ondersteuning in allerlei casussen en werken hierbij veelal in duo's met vast personeel. Het dagelijks betrokken blijven bij de uitvoering, zorgt voor een betere afstemming in het (meerjaren) beleid. Andersom geldt: een betere afstemming in het beleid, zorgt voor meer betrokkenheid bij de uitvoering hiervan. Ons beleid wordt voortdurend beïnvloed door de gebeurtenissen bij de te ondersteunen burgers thuis.

 

HerZorg    Tel. 026-4420802    info@herzorg.nl