Intro

Welkom op de site van HerZorg !

HerZorg is in 2009 opgericht en is gespecialiseerd in de ambulante ondersteuning (extramuraal). Onze doelgroep (klanten) kenmerkt zich door zelfstandig wonende burgers met een hoge mate van zelfbeschikking en zelfbepaling. Veelal hebben we te maken met mensen die zich moeilijk laten begeleiden en op veel gebieden soms intensieve hulpvragen hebben. In veel gevallen ervaren mensen zelf en/of hun omgeving tijdelijke aanpassings- en regulatieproblemen (denk aan gevoelens als paniek, somberheid of hopeloosheid, woede, irritaties en prikkelbaarheid maar denk ook aan doorgeschoten gedrag als o.a. intimidatie, opdringerigheid, onredelijkheid, vermijdingsgedrag, impulsiviteit en verbale en/of fysieke agressie). In sommige gevallen is er sprake van een (lichte) verstandelijke en/of psychiatrische functiebeperking. Veel van onze klanten hebben grote moeite om zich te verplaatsen in een ander, om oorzaak & gevolg te overzien, en verantwoordelijk te zijn voor het eigen leven en eigen handelen, om uitstel te verdragen en om hun behoeftebevrediging te doseren. Het lukt onze 'standaard klant' dan ook niet om hun burgerschap op een volwaardige wijze vorm te geven. Het lukt ze vaak niet zelfstandig om op sociaal gebied te integreren. Veel voorkomende problemen zijn dan ook chaos en wanorde in huishouden, aanhoudende huisvestingsproblemen en gedoe met de directe leefomgeving, administratieve en financiële problemen, verslavingsproblematiek, criminaliteit, verzet, weerstanden, vereenzaming & vervreemding van onze samenleving en haar waarden en normen.

De begeleiding richt zich bij onze doelgroep op de verbetering van de sociale integratie. Verzet en weerstanden: dat is waar onze ambulant begeleiders dagelijks mee te maken hebben. Sommige personen schieten hier (al-dan-niet tijdelijk) extreem in door. Achterliggend probleem is dat men niet altijd accepteert hoe iets in elkaar zit. Veel burgers hebben begeleiding nodig bij het duurzaam kunnen meedoen in onze samenleving, inclusief alle rechten & plichten. Deze begeleiding heeft gezien de achterliggende functiebeperking(en) veelal een langdurig karakter.

Bijvoorbeeld bij de werkwijze van bijvoorbeeld een bewindvoerder. Men accepteert niet dat een ander 'de baas' is over hun inkomsten en dat men zelf niet meer kan bepalen wat er met hun geld gebeurt. De uitdaging is om personen die baat hebben bij een wettelijk beschermende maatregel als bijvoorbeeld bewindvoering, te ondersteunen bij het duurzaam 'verdragen' van deze maatregel. Het is een onjuiste redenatie dat financiën en administratie reeds gewaarborgd zijn bij aanstellen bewindvoering.

 

In sommige gevallen bieden we kortdurend intensieve ambulante overbruggingszorg en hebben hierbij veelal te maken met zeer zorgwekkende en vaak complexe zorgvragers. De kortdurende begeleiding is erop gericht om personen toe te leiden naar een vorm van begeleid wonen, al dan niet zelfstandig.

Op kleine schaal bieden we op onze kantoorlocatie zelf aanleunend wonen met begeleiding in nabijheid. De begeleiding is op doordeweekse dagen op kantoortijden aanwezig en het aanleunende wonen betreft een periode van ca. 3 tot maximaal 6 maanden. Onze inzet hierbij is om personen erkenning te geven in hun burgerschap en hen als burger klaar te stomen voor het zelfstandig wonen met uiteindelijk zo-min-mogelijk begeleiding. Dit betekent in de praktijk dat we vanuit HerZorg meer onze maatschappelijke stempel drukken in het ‘Plan van Aanpak’ en een intensief beroep doen op de welwillendheid, de motivatie en de prestatie van de betreffende burger. Van de aanleunende burgers verwachten we dialoog, inzet en prestatie.

 

HerZorg is sinds 2011 AWBZ erkend en sinds 2012 HKZ gecertificeerd. We bieden praktische ondersteuning en (intensieve) begeleiding voornamelijk op basis van WMO zorg die door Gemeenten wordt Toegewezen. In veel gevallen is de Gemeente het eerste aanspreekpunt waar de burger zich gemeld heeft en vaak zijn mensen nog compleet onbekend met de door ons geboden diensten en onze werkwijze. Al onze klanten hebben een tijdelijke Zorgtoewijzing, waarin de zorgzwaarte (productcode) en het aantal toegewezen begeleidingsuren beschreven staat (aantal uur gemiddeld per week óf maximum aantal uur per periode). Onze huidige werkgebieden 'in Natura' zijn: Gemeente Arnhem, Rheden, Overbetuwe, Lingewaard, Renkum, Wageningen, Zevenaar, Westervoort, Duiven, Rozendaal en Rijnwaarden.

De vergoeding voor geleverde zorg is op basis van geld beschikbaar gesteld uit de WMO en de WLZ. We hebben een contract met bovenstaande Gemeenten en het regionale zorgkantoor van de Menzis (WLZ). We leveren zowel op basis van een Persoons Gebonden Budget (PGB) alsmede op basis van de zogenoemde 'Zorg in Natura' ... in beide varianten betalen mensen een eigen bijdrage voor de geleverde uren en het CAK incasseert deze bijdrage. We werken ook soms tijdelijk als onderaannemer via regionale zorginstellingen. Dit is een prima oplossing wanneer er sprake is van zogenoemde crisis en er snel adequate ondersteuning geboden dient te worden. Ook is het zo dat wanneer burgers verhuizen naar een andere Gemeente we meer heil zien in een zorgvuldige overdracht waarbij je tijdelijk samenwerkt dan bij een plotselinge omzetting. We hebben met niet genoemde Gemeenten geen contract, voornamelijk omdat we zelf in Arnhem gevestigd zijn en we ons hierop concentreren. Op korte termijn is niet altijd duidelijk waar de duurzame oplossingen liggen voor de bestaande problemen. Met een tijdelijk onderaannemerschap voorkom je het onnodig wisselen van zorgaanbieder, met alle administratieve onduidelijkheid & onrust voor de betreffende burger zelf (en zijn of haar omgeving).

 

Géén indicatie betekent niet direct uitsluiten van zorg. We bekijken samen wat iemand nodig heeft en bij welke instantie hij of zij hier dan het beste terecht kan. Denk hierbij aan onder andere het doorverwijzen naar de voorliggende voorzieningen & instanties, behandelaars en/of een stappenplan maken voor het verkrijgen van een indicatie of zorgtoewijzing (door bijvoorbeeld iemand bij te staan bij de kennismaking met de WMO medewerkers van Gemeenten en/of zelfs te helpen aanmelden voor nader psychologisch onderzoek).

 

Anno juli 2016 begeleiden we ruim 100 burgers, voornamelijk in-en-om Arnhem. We hebben 14 personen in vast dienstverband en bieden een vrijwilliger een zinvolle daginvulling (of andersom ... we 'genieten' een vrijwillige kracht die zich bij aanwezigheid enorm inspant en ons in onze uitvoering een comfortabel gevoel laat ervaren vanwege alle hand-en-span diensten die hij in & om & op of soms onder ons kantoorpand levert). De uitvoerend ambulant begeleiders zijn HBO geschoolde werknemers (Maatschappelijk Werkers en Sociaal Pedagogische Hulpverleners).

We zijn een Calibris erkend leerbedrijf. Daarnaast bieden we jaarlijks een stageplaats aan de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen, voor een full-time stage HBO social work (MWD).

 

                                                                                                                                                                                    

HerZorg     Tel. 026-4420802     info@herzorg.nl